Skip to content

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony WarsztatyFotograficzne.pl oraz sprzedaży za jej pośrednictwem produktów w e-Sklepie WF.

§ 1 – Definicje

Użyte w Regulaminie serwisu WarsztatyFotograficzne.pl zwroty należy rozumieć następująco:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin; regulamin korzystania ze strony WarsztatyFotograficzne.pl, udostępniany Użytkownikom na stronie WarsztatyFotograficzne.pl;
 • WarsztatyFotograficzne.pl – marka; warsztaty fotograficzne organizowane przez Anna Wyłupek-Chmiel w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w Jeleniej Górze (58-560) przy ul. Wita Stwosza 26/3, NIP 6111494178, zwaną dalej Warsztaty Fotograficzne;
 • e-Sklep WF – sklep internetowy serwisu WarsztatyFotograficzne.pl dostępny pod adresem: https://WarsztatyFotograficzne.pl/sklep/
 • Strona – witryna WarsztatyFotograficzne.pl prowadzona przez Warsztaty Fotograficzne, dostępna pod adresem: https://WarsztatyFotograficzne.pl/;
 • Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony;
 • Studio – atelier fotograficzne, w którym Warsztaty Fotograficzne realizuje usługi szkoleniowe i fotograficzne; studio we Wrocławiu;
 • Klient – w rozumieniu Regulaminu oznacza Użytkownika składającego zamówienie w Warsztaty Fotograficzne;
 • Bon – voucher wystawiany przez Warsztaty Fotograficzne dla Klienta na podstawie złożonego przez niego zamówienia; voucher na okaziciela na usługi szkoleniowe i fotograficzne realizowane w Studio;
 • Przelewy24 – serwis bezpiecznych płatności Przelewy24 należący do PayPro SA, za pomocą którego realizowane są niektóre płatności on-line na Stronie.
 • PayPal – serwis umożliwiający wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet, za pomocą którego realizowana jest większość płatności on-line na Stronie.

§ 2 – Zamówienia, warunki ich realizacji i płatności

 1. Na Stronie prezentowana jest oferta usług serwisu WarsztatyFotograficzne.pl. Oferta produktów dostępna jest w siedzibie Warsztatów Fotograficznych. Użytkownik może przeglądać ofertę na Stronie oraz nabywać Bony uprawniające do korzystania z określonych usług Warsztatów Fotograficznych, bez konieczności zakładania na Stronie konta.
 2. Oferta prezentowana na Stronie przeznaczona jest wyłącznie dla osób prywatnych, w rozumienia polskiego prawa zwanych konsumentami.
 3. Ceny na Stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Podane ceny zawierają koszty przesyłki Bonu pocztą elektroniczną. Inne formy dostawy wymagają dopłaty w wysokości określonej w cenniku wybranej firmy realizującej przesyłki.
 4. W sprzedaży on-line na Stronie oferowane są Bony, które uprawniają jego okaziciela do korzystania z wybranych usług Warsztatów Fotograficznych.
 5. Warunkiem nabycia Bonu jest akceptacja Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i dokonanie płatności za Bon. Przyjęcie zamówienia następuje w momencie przesłania przez Warsztaty Fotograficzne potwierdzenia drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Klient może utrwalić niniejszy Regulamin na nośniku pamięci oraz go wydrukować.
 7. Zamówienie przyjęte jest do realizacji po skutecznej zapłacie. Płatności można dokonać w formie przedpłaty na wskazany numer konta lub za pomocą systemu bezpiecznych płatności Przelewy24 i PayPal.
 8. W celu skutecznego przeprowadzenia transakcji Klient powinien podać prawidłowe dane (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) w formularzu zamówienia oraz wybrać odpowiadającą mu formę płatności. Warsztaty Fotograficzne mogą zweryfikować poprawność wprowadzonych danych poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z Klientem.
 9. Zamówienia składane na Stronie za pomocą formularza zamówienia przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni w roku i realizowane automatycznie w momencie akceptacji płatności przez systemy Przelewy24 i PayPal. Pozostałe zamówienia, składane mailem lub telefonicznie, rozpatrywane są w dni robocze w godzinach pracy Studio.
 10. Klient składający zamówienie on-line za pomocą formularza zamówienia on-line otrzymuje w ciągu 48 godz. e-mail z Bonem w formacie PDF, który należy wydrukować.
 11. Usługi realizowane są na rzecz okaziciela Bonu wyłącznie w okresie jego ważności. Data ważności Bonu wynosi sześć miesięcy od daty zakupu. Data każdorazowo umieszczana jest na voucherze. Po upływie tej daty Bon traci ważność. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na gotówkę.

§ 3 – Odstąpienie od zamówienia

 1. Klient ma prawo odstąpić od zamówienia w terminie 10 dni od zakupu produktów.
 2. Publikacje elektroniczne oraz bony podarunkowe nie podlegają zwrotom.
 3. Warunkiem jest odesłanie nieuszkodzonego produktu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od zamówienia, które należy przesłać drogą elektroniczną na adres biuro@WarsztatyFotograficzne.pl lub listownie na adres Warsztatów Fotograficznych podany w § 1 niniejszego Regulaminu.
 4. Warsztaty Fotograficzne nie przyjmują zwrotów dokonywanych „przesyłką za pobraniem”.
 5. W razie odstąpienia od zamówienia umowa jest uważana za niezawartą. Warsztaty Fotograficzne zwrócą Klientowi należność za produkt najpóźniej w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

§ 4 – Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Warsztaty Fotograficzne nie odpowiadają za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych przez Klienta w formularzu zamówienia.

§ 5 – Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, którą Warsztaty Fotograficzne rozpatrzą w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 2. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości za pomocą poczty elektronicznej (biuro@WarsztatyFotograficzne.pl) lub listownie na adres Warsztaty Fotograficzne podany w §1.
 3. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana niezwłocznie na adres wskazany w reklamacji.

§ 6 – Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów (lub ich fragmentów) publikowanych na Stronie bez pisemnej zgody Warsztatów Fotograficznych jest zabronione.
 2. Prawa autorskie do zdjęć wykonanych podczas kursów należą do Warsztatów Fotograficznych. Reprodukowanie, powielanie i publikowanie tych zdjęć bez pisemnej zgody Warsztatów Fotograficznych jest zabronione i niezgodne z obowiązującym prawem.

§ 7 – Ochrona danych osobowych

 1. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą Klienta na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi realizację zamówienia.
 2. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i reklamowych oraz newslettera Warsztatów Fotograficznych, zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 3. Każda osoba ma prawo do wglądu, uzupełniania, zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych osobowych.

§ 8 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 1 lipca 2012 r. Ostatnia aktualizacja: 2 listopada 2023 r.
 2. Warsztaty Fotograficzne zastrzegają sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Umowy zawarte przed zmianą Regulaminu realizowane są zgodnie z postanowieniami Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.