Nie­sa­mo­wite jak szybko można zapo­mnieć o zie­lo­nym try­bie! Jesz­cze nie wie­rzę, że korzy­stam już tylko z try­bów manu­al­nych:)